Privacy

ИНФОРМАЦИЯ ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 13 ОТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ № 2016/679

(Регламент за Обща Защита на Данни)

 

1. Администратор на обработването на лични данни

Администраторът на обработването на лични данни е AUTOMATISMI BENINCA’ S.P.A. (P.IVA 02054090242), в лицето на законния представител временно изпълняващ длъжността, със законно седалище в Сондриго (Виченца) - Италия, via Capitello n. 45, www.beninca.com, в последствие наричан “Администратор”.

Администраторът възнамерява да предостави на заинтересованото лице, пълна информация за целите и начините на обработването на лични данни.

2. Режим на обработването на лични данни

Личните данни (пр. лични данни на лицето, телефон за контакт, адрес на ел. поща, и др.) се обработват чрез компютъризирани устройства или при всички случаи с помощта на компютъризирани технологии или автоматизирани в съответствие на минималните мерки за безопасност и при всички случаи такива, които да гарантират целостта, безопасността и поверителността на самите данни.

3. Цел на обработването на лични данни

Администраторът ще обработва Вашите лични данни със следните цели:

1)      извършване на дейностите по договора и предварителните споразумения

2)      изпълнение на данъчните задължения и задълженията по закон

3)      директен, индиректен, маркетинг, изследвания и пазарни проучвания;

4)      изпращане на информационен бюлетин и търговска/промоционална документация чрез специфични софтуер програми и предназначени единствено за изпращане на  информационни бюлетини;

5)      създаване на профили според консумацията, пазарните навици;

6)      прехвърляне на данните на Търговски партньори за промоционални дейности.

Личните данни, също така, ще бъдат обработвани за цели, тясно свързани и допринасящи за изпълнението на задълженията, отнасящи се до горепосочените точки.

Изразеното от Вас съгласие е юридическата основа на обработването на лични данни, в съответствие с чл. 13, точка 1), буква c) на Общия регламент за защита на личните данни.

4. Естество за предоставянето

Предоставянето на Вашите данни за целите, съгласно точки 1) и 2) на чл.3 не изисква никакво официално съгласие, тъй като е предпоставка и е необходимо за всякакъв вид договорни отношения или при проекто-договори.

Предоставянето на Вашите данни за целите, съгласно точки 3), 4), 5), 6) на чл. 3 не е задължително и изисква Вашето изрично съгласие. Липсата на съгласие, включва единствено последствията, описани в последствие: невъзможност да се изпраща търговска и/или промоционална информация и да се изпращат информационни бюлетини, с информационна цел и да се съобщават личните данни с цел маркетинг на трети лица.

Във всички случаи, когато Вие сте дали изразено съгласието си, сте упълномощили Администратора да следва целите, съгласно точки 3), 4), 5), 6) на чл. 3, във всички случай, ще бъдете свободен да го отмените, като изпратите без формалности ясна комуникация относно това, на адрес на електронна поща gdpr@beninca.com. След получаването на подобен иск за opt-out, Администраторът ще предприеме незабавното отстраняване и изтриване на данните от базата данни, използване за обработването на лични данни, с цел директен или индиректен маркетинг и за изпращането на информационен бюлетин и за да информира, относно целите за изтриване, евентуално налични трети страни, на които са били съобщени данните. Просто получаването на искането за изтриване, автоматично ще се счита за потвърждение на извършено изтриване.

5. Получатели или категория от получатели на личните данни

Личните данни, предоставени от Вас, за описаните по-горе цели, могат да бъдат предоставени на служителите и/или служители на администратора Администратора и съобщени на следните лица:

a)      външни дружества, евентуално ангажирани от Администратора са поемат извършването на задълженията, поети от него за извършването на обработването на лични данни, предвидено за целите, съгласно точки 1) и 2) на чл.3;

b)      всички лица (включително Обществени Органи), които имат достъп до данните, съгласно регулаторни или административни разпоредби;

c)       външни дружества, които предоставят услуги, важни за поддръжка за лечение и имат пряк или непряк достъп до Вашите данни;

d)      външни дружества, ангажирани от Администратора за обработването на данните, предвидени за целите съгласно точки 3), 4), 5), 6  на чл.3;

Всички сътрудници или доставчици, използвани от Администратора за обработването на Вашите лични данни, са били подходящо и по законен ред упълномощени и им възложена отговорността за начините и целите за обработването на предоставените им данни и те ще процедират, като се придържат и в съответствие с настоящия информационен лист.

Личните данни предоставени от Вас, за целите, описани по-горе, могат да бъдат прехвърлени на търговски партньори, за обработването на данни, предвидени за целите съгласно точки 3), 4), 5), 6) на чл.3;

Личните данни предоставени от Вас и в последствие обработване във връзка с извършване на услугата, не подлежат на разпространяване.

За лицата, посочени в точки 1), 2) …. се посочва само категорията на получатели, тъй като са предмет на чести актуализации и ревизии. Следователно, заинтересованите лица могат да изискат актуализиран списък на получателите, свързвайки се с Администратора на обработването на лични данни, посредством каналите, посочени в чл. 1 на настоящия информационен лист.

6. Срокове за запазването на данни

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, определени от съответния регламент, които в последствие се определят, в съответствие с чл. 13, точка 2, буква a) Общия регламент за защита на личните данни:

1)      за целите посочени в точки 1), 2) на чл.3 за сроковете, описани в действащите закони и при всички случаи за един период, не по-малко от 10 (десет) години

2)      за целите, посочени в точки 3), 4),5) и 6) на чл. 3 за 2 (две) години от момента на даване на съгласие за обработване на личните данни;

7. Упражняване на правата от страна на заинтересованото лице

В съответствие с членове 13, точка 2, букви b) и d), 15, 18, 19 и 21 Общия регламент за защита на личните данни, се информира заинтересованото лице, че има право да:

  1. Достъп до личните данни: за да получите потвърждение или не, дали се извършва обработване на лични данни, свързани с Вас и в такъв случай, достъп до следната информация: цели, категории от данни, получатели, срокове за съхранение, право да бъде подадена жалба пред контролните органи, право да изискате промяна или изтриване или ограничаване на обработването на лични данни или противопоставяне на самото обработване на личните данни, както и съществуването на автоматизиран процес на вземане на решения;
  2. Иск за промяна или изтриване или ограничение при обработването на данни, които се отнасят до Вас; под “ограничение” се има предвид обозначаването на данните, съхранявани с цел да се ограничи тяхното обработване за в бъдеще;
  3. Противопоставяне на обработването на лични данни: противопоставянето по причини, свързани с Вашата особена ситуация по отношение на обработването на лични данни, поради дейност, свързана с обществен интерес или поради преследването на личен интерес от страна на Администратора;
  4. Преносимост на данните: в случай на автоматизирано обработване на личните данни, извършвано въз основа на съгласие или при изпълнение на договор, да получите в структуриран формат, за общо ползване и подлежащ на четене от компютъризирано устройство, на данните, които Ви касаят; по-точно, данните ще Ви бъдат предоставени от Администратора във формат .xml;
  5. Отказване от съгласие за обработване на лични данни с цел маркетинг, директно или индиректно, пазарни проучвания или профилиране; упражняването на това право не пречи по никакъв начин на легалното обработване на лични данни, извършвано преди този отказ;
  6. Да се подаде жалба в съответствие с чл. 77 от Общия регламент за защита на личните данни на компетентните контролни органи, въз основа на Вашето местожителство, на работното място или на мястото на нарушаването на Вашите права; за Италия е отговорен Гарантът за защитата на личните данни, с когото можете да се свържете посредством данните за контакт, представени на на уеб страницата http://www.garanteprivacy.it.

Тези права могат да бъдат упражнявани, изпращайки специално запитване до Администратора на обработването на лични данни, посредством каналите за контакт, посочени в чл. 1 на настоящия информационен лист.

Запитванията, относно упражняването на Вашите права, ще бъдат обработени без неоправдано закъснение и при всички случаи, до един месец от подаването на молбата; само в случаи на особена сложност и в зависимост от броя на получени молби, този срок може да бъде удължен с допълнителни 2 (два) месеца.

Информират се конкретно и по отделно, както се изисква съгласно чл. 21 на Общия регламент за защита на личните данни, че ако личните данни са обработвани с цел маркетинг, заинтересованото лице има право да се противопостави във всеки един момент и в случаите, в които заинтересованото лице се противопостави, личните данни не могат повече да бъдат предмет на обработване за тези цели.

Упражняването на правата не е предмет на никакво обвързване под никаква форма и е безплатно. Адресът на електронна поща за упражняване на правата е gdpr@beninca.com

 

Търси в сайта

News

Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030