Privacy

INFORMACE V SOULADU S ČL. 13 EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ Č. 2016/679

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

1. Správce

Správcem je společnost AUTOMATISMI BENINCA’ S.P.A. (DIČ 02054090242), v osobě právního zástupce pro tempore, se sídlem v Sandrigu (VI) - Itálie, via Capitello č. 45, www.beninca.com, dále jen „Správce“.

Správce má v úmyslu poskytnout subjektu údajů kompletní informace o účelech a způsobech zpracování osobních údajů.

2. Způsoby zpracování osobních údajů

Osobní údaje (např. identifikační údaje, telefonní číslo, email atd.) jsou zpracovávány na datových nosičích nebo pomocí informačních a automatizovaných nástrojů za dodržení minimálních bezpečnostních požadavků, v každém případě způsobem, který zajistí jejich integritu, bezpečnost a důvěrnost.

3. Účely zpracování

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro následující účely:

1)      výkon smluvních a předsmluvních činností;

2)      plnění daňových a právních povinností;

3)      přímý a nepřímý marketing a průzkumy trhu;

4)      posílání newsletterů a obchodní/propagační dokumentace prostřednictvím specifických softwarů určených výhradně pro posílání  newsletterů;

5)      profilování v oblasti spotřebního chování a nákupních zvyklostí;

6)      předávání údajů obchodním partnerům pro propagační činnosti.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely úzce spojené s plněním povinností vyplývajících z předchozích bodů.

Vámi vyjádřený souhlas představuje právní základ pro zpracování podle čl. 13, odst. 1), písm. c) nařízení o ochraně údajů.

4. Podstata poskytnutí

Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v bodech 1) a 2) čl. 3 nevyžaduje žádný formální souhlas, neboť se jedná o propedeutickou a zásadní podstatu každého smluvního nebo předsmluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v bodech 3), 4), 5), 6) čl. 3 je volitelné a vyžaduje výslovný souhlas. Neposkytnutí tohoto souhlasu s sebou přináší níže uvedené důsledky: nemožnost posílat obchodní a/nebo propagační informace a informační newslettery a sdělovat osobní údaje třetím osobám pro marketingové účely.

Pokud poskytnete správci výslovný souhlas pro účely uvedené v bodech 3), 4), 5), 6) čl. 3, máte nicméně právo ho kdykoliv odvolat prostřednictvím jasného sdělení zaslaného na adresu elektronické pošty gdpr@beninca.com. Po obdržení žádosti o odvolání souhlasu Správce včasně zajistí odstranění a výmaz Vašich osobních údajů z databází využívaných pro zpracování za účelem přímého a nepřímého marketingu a posílání newsletterů a bude o tom informovat třetí osoby, kterým byly osobní údaje případně předány. Obdržení žádosti o výmaz představuje automatické potvrzení výmazu.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Údaje poskytnuté pro výše popsané účely mohou být sděleny zaměstnancům a/nebo spolupracovníkům Správce a také následujícím subjektům:

a)      třetím společnostem, které Správce případně pověřil plněním povinností, jenž on sám přijal pro účely zpracování podle bodů 1) a 2) čl. 3;

b)      všem subjektům údajů (včetně veřejných orgánů), které mají právo na přístup k údajům v rámci právních či správních řízení;

c)       třetím společnostem, které poskytují služby podpory nezbytně nutné pro zpracování a které mají přímý nebo nepřímý přístup k Vašim údajům;

d)      třetím společnostem, které Správce pověřil zpracováním údajů pro účely podle bodů 3), 4), 5), 6 čl. 3.

Všichni spolupracovníci nebo poskytovatelé, které Správce využívá pro zpracovávání Vašich osobních údajů, mají k provádění této činnosti řádné a zákonné pověření a jsou odpovědní za způsoby a účely jim přiděleného zpracování a budou jednat v souladu s těmito informacemi.

Osobní údaje poskytnuté pro výše popsané účely mohou být předány obchodním partnerům pro zpracování údajů určených k účelům podle bodů 3), 4), 5), 6) čl. 3.

Vámi poskytnuté osobní údaje, zpracovávané v souvislosti se správou služby, nebudou dále šířeny.

Pro subjekty uvedené v bodech 1), 2) … je uvedena pouze kategorie příjemců, neboť zde dochází k častým aktualizacím a revizím. Z tohoto důvodu mohou Subjekty údajů Správce požádat o aktualizovaný seznam příjemců prostřednictvím kanálů uvedených v čl. 1 tohoto dokumentu.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu uvedenou v příslušných předpisech, která je níže specifikována v souladu s čl. 13, odst. 2, písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů:

1)      pro účely uvedené v bodech 1), 2) čl. 3 po dobu stanovenou platnými zákony, která však nesmí být kratší 10 (deseti) let;

2)      pro účely uvedené v bodech 3), 4),5) a 6) čl. 3 po dobu 2 (dvou) let od udělení souhlasu ke zpracování.

7. Uplatnění práv ze strany subjektu údajů

V souladu s čl. 13, odst. 2, písm. b) a d), 15, 18, 19 a 21 nařízení o ochranně osobních údajů má subjekt údajů právo na:

  1. Přístup k osobním údajům: má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci, doba, po kterou budou údaje uloženy, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování;
  2. Právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají; „omezením“ se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
  3. Právo vznést námitku proti zpracování: právo vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, především proti zpracování osobních údajů nezbytnému pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen;
  4. Přenositelnost údajů: v případě automatizovaně prováděného zpracování na základě souhlasu nebo při plnění smlouvy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; Správce Vám poskytne osobní údaje ve formátu .xml;
  5. Odvolání souhlasu se zpracováním pro účely marketingu, jak přímého tak nepřímého, průzkumů trhů a profilování; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
  6. Podání stížnosti v souladu s čl. 77 nařízení u dozorového úřadu, který se zvolí podle obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení práv; pro Itálii je příslušným úřadem Inspektor ochrany údajů, kterého je možné kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů na webových stránkách http://www.garanteprivacy.it.

Výše uvedená práva se mohou uplatnit zasláním žádosti Správci zpracování prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v čl. 1 tohoto dokumentu.

Žádosti týkající se uplatnění práv budou včasně vyřízeny, nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti; pouze ve velmi komplikovaných případech a v případě velkého počtu žádostí může být tato lhůta prodloužena o další 2 (dva) měsíce.

Zřetelně a odděleně Váš upozorňujeme v souladu s čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů, že pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Uplatnění práv není podmíněno žádným omezením formy a je bezplatné. Adresa elektronické pošty pro uplatnění práv je gdpr@beninca.com

 

Vyhledat na webových stránkách

News

BeMOVE pokročilé funkce
Nový JIM.3 pro bytová sekční vrata
Equipe Baie 2018
Artibat 2018
https://www.beninca.com/images/logo_site.png Via del Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy sales@beninca.com +39 0444751030